Rádónový prieskum | Geofyzika Slovakia s.r.o.
Klincová 37 Bratislava 821 08 0910 976 280 pasiakova[random-string]centrum.sk

Rádónový prieskum

  • stanovovanie (OAR) objemovej aktivity radónu (Rn 222) v pôdnom vzduchu na stavebnom pozemku
  • INDOOR RADÓN (Rn 222) stanovenie OAR v ovzduší hotových stavieb
  • vypracovanie posudkov na protiradónové opatrenia


Radón 222

Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku je vykonávaný v súlade s Vyhláškou 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia v súlade so Zákonom 355/2007 Z.z. z dňa 21.6. 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon ukladá stavebníkovi povinnosť vykonať radónový prieskum stavebnej parcely pred zahájením výstavby bytových objektov a objektov, v ktorých pobyt osôb presiahne 1000 človekohodín do roka, a vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z horninového podložia do stavby ešte pred odovzdaním stavby do užívania.


Copyright © 2009-2024 Geofyzika Slovakia s.r.o. | designed by www.treska.eu