Geofyzikálny prieskum | Geofyzika Slovakia s.r.o.
Klincová 37 Bratislava 821 08 0910 976 280 pasiakova[random-string]centrum.sk

Geofyzikálny prieskum

 • geologické mapovanie kontaktov hornín s odlišnými fyzikálnymi vlastnosťami
 • lokalizácia starých skládok (vhodný výber polohy monitorovacích vrtov)
 • geofyzikálny prieskum pre zakladanie stavieb
 • prieskum zosuvných území
 • vyhľadávanie zvodnených vrstiev (podzemné, minerálne a termálne vody)
 • rýchlosť a smer prúdenia podzemnej vody (úniky kontaminácie zo skládok, nádrží a odkalísk)
 • vyhľadávanie vodivých a nevodivých zón (vyhľadávanie a prieskum ložísk rúd a nerúd, sledovanie tektonických línií)
 • geofyzikálny prieskum pre archeologické účely


Geoelektrika

Geoelektrické odporové metódy

 • VES - Vertikálne elektrické sondovanie je geoelektrická odporová metóda, ktorá slúži na zisťovanie odporových vlastností horninového prostredia vo vertikálnom smere. Hĺbkový dosah metódy max. 700 - 800 m pod terénom.
 • OP - Odporové profilovanie je geoelektrická odporová metóda, ktorou zisťujeme odporové vlastnosti horninového prostredia v horizontálnom smere. Merania sa vykonávajú pre rôzne hĺbkové úrovne a hĺbkový dosah metódy je závislý od veľkosti a typu elektródového systému, max. do hĺbky 40 - 50 m.
 • ERT (2D/3D electrical resistivity tomography) - Elektrická odporová tomografia (multikábel) je moderný geofyzikálny systém na zisťovanie odporových vlastností horninového prostredia v 2D/3D modifikáciách. Hĺbkový dosah metódy je závislí od veľkosti a typu elektródového usporiadania, max. 50 - 60 m.

Elektrochemické metódy

 • SP - Spontánna polarizácia je elektrochemická metóda, ktorou meriame prirodzené jednosmerné elektrické polia samovoľne vznikajúce v horninovom prostredí, napr. nad sulfidickými alebo rudnými ložiskami v dôsledku oxidačno-redukčných procesov a v hydrogeológii pri prúdení podzemnej vody v dôsledku filtračných a difúznych procesov.
 • VP (IP) - Vyvolaná (indukovaná) polarizácia sa využíva hlavne tam, kde nemôžeme očakávať dobré výsledky od metódy SP, pretože prirodzené elektrické polia sú slabé. Do horninového prostredia sa preto zavádza umelo vybudené elektrické pole, ktoré zvýrazňuje anomálne prejavy akumulácií elektrického náboja.

Potenciálové metódy

 • NT - Metóda nabitého telesa je metóda, pri ktorej skúmame deformáciu umelého elektrického poľa, meraním potenciálu alebo gradientov potenciálu, vyvolanú zmenou vodivosti horninového prostredia. Metóda sa využíva na zisťovanie rozsahu, tvaru a úložných pomerov vodivých rudných telies, ktoré musia byť zastihnuté vrtom alebo iným banským dielom.
 • H-NT - Hydrogeologický variant nabitého telesa je metóda, kde vyšetrovaným objektom je kolektor (zvodnená vrstva), ktorá musí byť zasiahnutá vrtom. Metóda umožňuje merať smer a rýchlosť prúdenia podzemnej vody. (prip. rýchlosť a smer prúdenia kontaminácie).

Elektromagnetické metódy

 • CMD - Dipólové elektromagnetické metódy slúžia na meranie zmeny vodivosti horninového prostredia. Určené pre plytký prieskum, časovo nenáročná metóda. Hĺbkový dosah 0,5 m; 1,0 m; 1,8 m; 2,2 m ;4,2 m; 6,7 m).

Magnetometria

 • Magnetometria sa zaoberá skúmaním magnetického poľa Zeme. Poskytuje široké možnosti využitia pre inžinierskogeologické, environmentálne a geologické úlohy, pre archeologický a pyrotechnický prieskum.

Copyright © 2009-2024 Geofyzika Slovakia s.r.o. | designed by www.treska.eu